Українська мова. 6 клас

Учебное пособие соответствует школьной программе Министерства образования и науки Украины для 6 класса 12-летней школы с украинским языком обучения. В конце каждого урока предлагается рефлексия или самоанализ работы ученика на уроке. Обобщение и систематизация знаний по теме проводятся на уроках-языковедческих конкурсах, уроках-турнирах, викторинах и т.д.

Тихоша В. І.

Т46

Українська мова. 6 клас. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 302, [2] с. (Серія «Моя методика»)

ISBN 978-966-495-002-5

Навчальний посібник відповідає шкільній програмі Міністерства освіти і науки України для 6 класу 12-річної школи з українською мовою навчання. У кінці кожного уроку пропонується рефлексія або самоаналіз роботи учня на уроці. Узагальнення й систематизація знань з теми проводяться на уроках-мовознавчих конкурсах, уроках-турнірах, вікторинах тощо.

ББК 74.26+81.2УКР

Скачать

50 грн

50 грн

50 грн

*скачивая товар Вы принимаете условия лицензионного соглашения

*Указана приблизительная стоимость покупки по СМС. Точную стоимость можно увидеть в инструкции по отправке сообщений

Размер файла: 1.1 Мб

 


Рубрика: Украинский язык Методическая литература
Украинский язык. 6 класс
Издательский код: ПУМ24
Содержание на русском языке Змicт украiнською мовою
 • МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА
  Формування у шестикласників пізнавального інтересу до мови 7
  Формування орфографічних умінь шестикласників 13
  Роль повторення у засвоєнні мовного матеріалу 21
  Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови у 6 класі 26
  ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. КОНСПЕКТИ УРОКІВ
  Вступ 32
  Урок № 1 Краса і багатство української мови 32
  Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого 36
  Урок № 2–3 Словосполучення і речення. Розділові знаки у простому і складному реченнях (повторення) 36
  Урок № 4–5 Звертання, вставні слова, однорідні члени у простому реченні (повторення) 41
  Урок № 6 Складне речення. Пряма мова (повторення) 47
  Урок № 7–8 Розвиток зв’язного мовлення. Текст, його головні ознаки. Структурні особливості тексту. Види зв’язку речень у тексті. Простий і складний план тексту (повторення) 50
  Лексикологія 54
  Урок № 9 Лексикологія. Групи слів за їх походженням. Власне українські слова. Тлумачний словник української мови 54
  Урок № 10–11 Запозичені слова. Словник іншомовних слів 58
  Урок № 12–13 Розвиток зв’язного мовлення. Загальні відомості про мовлення і спілкування. Мовленнєва ситуація 62
  Урок № 14 Активна і пасивна лексика української мови. Застарілі слова, неологізми 65
  Урок № 15 Групи слів за вживанням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми 68
  Урок № 16 Склад української лексики зі стилістичного погляду. Офіційно-ділова лексика 72
  Урок № 17 Розвиток зв’язного мовлення. Офіційно-діловий стиль. План роботи. Оголошення 75
  Урок № 18 Тематичний контроль знань з теми «Лексикологія» 79
  Урок № 19 Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Аудіювання тексту 80
  Словотвір. Орфографія 84
  Урок № 20–21 Словотвір. Орфографія. Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення 84
  Урок № 22 Неморфологічні способи словотвору. Словотвірний словник 87
  Урок № 23 Зміни приголосних при творенні слів 90
  Урок № 24 Складні слова. Сполучні о, е в складних словах 93
  Урок № 25 Написання слів з пів- 96
  Урок № 26 Творення і правопис складноскорочених слів 98
  Урок № 27 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту з елементами опису приміщення у художньому стилі (усно) 100
  Урок № 28 Тематичне оцінювання знань з теми «Словотвір. Орфографія» 103
  Морфологія. Орфографія 105
  Урок № 29 Розвиток зв’язного мовлення. Контрольна робота з аудіювання. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови 105
  Іменник 109
  Урок № 30 Іменник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 109
  Урок № 31 Іменники — назви істот і неістот (повторення). Іменники — загальні та власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах 111
  Урок № 32 Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду 115
  Урок № 33 Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини 118
  Урок № 34–35 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення за власним спостереженням (усно і письмово) 121
  Урок № 36 Відмінки іменників, їх значення.Невідмінювані іменники 124
  Урок № 37 Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни 127
  Урок № 38 Відмінювання іменників першої відміни 130
  Урок № 39 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ художнього тексту з елементами роздуму (письмово) 132
  Урок № 40 Відмінювання іменників другої відміни 134
  Урок № 41 Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку 137
  Урок № 42 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням 139
  Урок № 43 Аналіз помилок, допущених у переказі. Відмінювання іменників третьої відміни 142
  Урок № 44 Відмінювання іменників IV відміни 144
  Урок № 45 Контрольна робота (диктант). Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Іменник» 146
  Урок № 46 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту наукового стилю (усно) 148
  Урок № 47 Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини 150
  Урок № 48 Особливості творення іменників 152
  Урок № 49 Творення, написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 154
  Урок № 50 НЕ з іменниками 155
  Урок № 51 Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Іменник» 157
  Урок № 52 Контрольна робота. Підсумкова атестація з теми «Іменник» 160
  Прикметник 163
  Урок № 53. Прикметник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 163
  Урок № 54 Групи прикметників за значенням. Перехід прикметників з однієї групи в іншу 166
  Урок № 55 — 56 Ступені порівняння прикметників, їх творення 170
  Урок № 57 Відмінювання прикметників. Повні й короткі прикметники 172
  Урок № 58 Контроль читання мовчки 176
  Урок № 59 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис приміщення за простим планом 179
  Урок № 60 Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники 182
  Урок № 61 Правопис прикметників. Написання найуживаніших суфіксів прикметників 185
  Урок № 62 Написання -н- і -нн- у прикметниках 188
  Урок № 63 Написання складних прикметників разом і через дефіс 190
  Урок № 64 Написання прізвищ прикметникової форми 193
  Урок № 65 Написання НЕ з прикметниками 195
  Урок № 66 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за жанровою картиною (малюнком) 198
  Урок № 67 Узагальнення і систематизація знань з теми «Прикметник» 201
  Урок № 68 Підсумкова атестація за темою «Прикметник». Контрольний диктант і тестові завдання 204
  Урок № 69 Аналіз контрольної роботи 206
  Числівник 208
  Урок № 70 Числівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль числівника 208
  Урок № 71 Числівники прості, складні і складені 210
  Урок № 72 Відмінювання кількісних числівників. Буква Ь (м’який знак) у кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках 213
  Урок № 73 Урок-практикум. Відмінювання кількісних числівників 215
  Урок № 74 Відмінювання та написання порядкових числівників 217
  Урок № 75 Культура мовлення. Правильне вживання кількісних числівників з іменниками у всіх відмінках 220
  Урок № 76 Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ художнього тексту-роздуму 223
  Урок № 77 Уживання числівників для позначення часу, дат 225
  Урок № 78 Узагальнення й систематизація знань з теми «Числівник» 228
  Урок № 79 Тематична атестація з теми «Числівник як частина мови» 230
  Урок № 80 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль аудіювання 232
  Займенник 236
  Урок № 81 Займенник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 236
  Урок № 82 Розряди займенників за значенням 239
  Урок № 83 Особові та зворотний займенники. Відмінювання і правопис їх 242
  Урок № 84 Питальні й відносні займенники, відмінювання їх 245
  Урок № 85–86 Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень (усний і письмовий) 248
  Урок № 87 Творення, відмінювання і правопис неозначених та заперечних займенників 250
  Урок № 88 Дефіс у неозначених займенниках. НІ в заперечних займенниках 253
  Урок № 89 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз помилок, допущених у творах-роздумах про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень 255
  Урок № 90 Відмінювання присвійних, вказівних та означальних займенників 256
  Урок № 91 Культура мовлення. Правильне вживання займенників у мовленні. Вживання займенників ВИ, ВАШ у ввічливо-пошанному значенні 260
  Урок № 92–93 Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка і написання допису (замітки) в газету типу роздуму про вчинки людей 263
  Урок № 94 Узагальнення й систематизація знань з теми «Займенник» 266
  Урок № 95 Контрольна робота з теми «Займенник» 269
  Урок № 96 Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів 271
  Урок № 97 Розвиток зв’язного мовлення. Контроль складання діалогів 273
  Повторення вивченого в шостому класі 275
  Урок № 98. Будова слова. Словотвір 275
  Урок № 99 Повторення й узагальнення вивченого в шостому класі з теми «Лексикологія. Фразеологія» 279
  Урок № 100 Повторення тем «Іменник» та «Прикметник» 281
  Урок № 101 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз контрольних робіт із складання діалогів. Контроль читання вголос 285
  Урок № 102 Повторення й узагальнення знань з тем «Числівник», «Займенник» 289
  Урок № 103 Контрольна робота. Диктант з граматичним завданням 293
  Урок № 104 Контрольний переказ тексту з поєднанням різних типів мовлення за самостійно складеним планом 294
  Урок № 105 Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз підсумкових контрольних робіт 296
  ТЕКСТИ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ ДИКТАНТІВ 298

Внимание! Эту книгу можно приобрести бесплатно, только если общая стоимость книг в Вашей корзине достигнет 50 грн